Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/NORUT Informasjonsteknologi

Tildelt: kr 0,15 mill.

Søknad om FORNY infrastrukturmidler for 2004 fra Norut IT. Tidligere har Norut Gruppen mottatt infrastrukturmidler fra FORNY. I 2004 søker de tre datterselskapene Fiskeriforskning, Norut IT og Norut Teknologi om midler hver for seg. Samordning/koordinering av aktiviteten gjøres av Norut Gruppen ved at hver av de tre datterselskapene kjøper denne tjenesten fra Gruppen. Norut IT har bidratt med kommersialiseringsidéer til FORNY i flere år. Man kan dokumentere faglig styrke og volum knyttet til FoU med potensial for kommersiell utnyttelse. Instituttet har 25 forskere fordelt på to faggrupper; IKT og Jordobservasjon. Base rt på erfaringstall kan man produsere fire-seks idéer pr år, hvorav to skal tas videre til kommersialisering. Infrastrukturmidlene skal benyttes til idéstimulering blant forskerne, proaktiv søking etter idéer i alle prosjekt, 1. ordens bearbeiding av komm ersielle idéer. Videre benyttes midlene til holdningsarbeid blant forskerne, innføring av rutiner som fremmer idéskapning, nettverksarbeid mot FoU-miljø og næringsliv og proaktive aktiviteter rettet mot det regionale innovasjonssystemet. Som nevnt ovenfor kommer det relaterte søknader fra Fiskeriforskning og Norut Teknologi

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet