Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Men in Prostitution: Perspectives, Identities and Problems

Tildelt: kr 0,12 mill.

Konferansen vil foregå i Oslo og skal tematisere menn i prostitusjonen, både menn som kunder, menn som prostituerte og menns rolle som tredjepart, dvs. halliker og bakmenn. At vi vil fokusere på menn skyldes at det alt for ofte bare er kvinnene man ser i prostitusjonen. Dette hemmer mulighetene for kunnskap om menns roller og erfaringer, og dette er en grunn til å bringe fram nyere empirisk forskning om menn i prostitusjonen. I tillegg gjør et fokus på menn i prostitusjonen noe med hvordan prostitusjon so m fenomen fremtrer. Når man ser forbi den typiske relasjonen, kvinner som selger sex til menn, og i stedet ser på andre former for voksenprostitusjon, er det lettere å få et begrep om hva prostitusjon er, og hvordan det henger sammen med makt og strukture lle og kulturelle konsekvenser av kjønn. Problemet på prostitusjonsfeltet er at kjønn ikke problematiseres fordi prostitusjon ofte konstrueres som et uttrykk for menns makt over kvinner, det tas for gitt at det er kvinner som selger sex til menn man snakk er om. Å ta prostitusjon på alvor som forskningstema vil være å bryte opp denne forutbestemtheten og i stedet utforske hvordan prostitusjon er et kontekstuelt fenomen hvor maktrelasjonen og symbolikken ikke er gitt på forhånd. Å gjøre analysen av prostitu sjon mer komplisert har også viktige politiske konsekvenser. Kvinners lever med prostitusjon på ulike måter, og det er lettere å skape kunnskap om dette hvis man ikke allerede har låst seg i en analysemodell. Når over- og underordning så eksplisitt blir k nyttet til menn og kvinner, forblir også menns erfaringer med å selge sex usynlige, selv om også menn kan slite med prostitusjonserfaringer. Konferansen går over to dager med 11 innlegg og fire plenumsdebatter.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet