Tilbake til søkeresultatene

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

164293

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2010

Geografi:

I ei tid med stadig større press på den tradisjonelle landbruksproduksjonen har mange sett etter alternative produksjonar som kan auka verdiskapinga på bygdene. Alt nå finst det døme på vellukka småskalaproduksjonar som skaper inntekt og arbeidsplassar ut i frå små ressursar. Mange ser på slike produksjonar som ein viktig faktor for å oppretthalde busettinga i deler av landet vårt. Politisk er det for tida stor velvilje for småskala- og økologisk matproduksjon. Arbeidet vil i stor grad bygga på erfaringa r og resultatet frå det strategiske NFR programmet Økologisk infeksjonskontroll, og blir i vidaste forstand mikrobiologisk forskning og rådgjeving knytta til småskala og økologisk matproduksjon. Dette skal vinklast slik at den praktiske nytteverdien for p rodusentane blir størst mogeleg. Produksjonsprosessar som er tilpass småskala matproduksjon frå jord til bord skal kartleggast, kvalitetssikrast og forbetrast. På mjølkesektoren vil arbeidet med å få kontroll med S.aureus og toksinutviklinga frå denne få første prioritet. Deler av det praktiske arbeidet vil bli lagt til Sogn Jord- og Hagebruksskule, og det vil om mogeleg bli etablert eit samarbeid med ostemiljøet i EU (Frankrike, Sardinia) På kjøttsektoren er det viktig å definere kva som er naturleg bak terievekst i produkta. Og at denne truleg har mykje å bety for den endelege produktkvaliteten. I denne samanhengen er det særlig viktig å fokusere på kjøleprosessen og redusert stress før slakting. Og det er svært viktig at slike produkter ikkje blir vurd erte mikrobiologisk ut i frå same kriterier som ved industriell produksjon. Prosjektet skal framskaffe kunnskapar og dokumentasjon som vil bli viktige både for produsentane og Mattilsynet. Ved dette blir produksjonen i den enkelte bedrift tryggare og Mat tilsynet får dei bakgrunnsopplysningane dei treng for sine vurderingar. Det er grunn til å rekna med at prosjektet vil legga grunnlaget for ei lettare etablering og drift av småskalaproduksjonar.

Budsjettformål:

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon