Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskrimineringslover. Det ene vil imidlertid i hovedsak studere samhandling på internasjonalt nivå og hvordan nye mønster internasjonalt slår ut nasjonalt, mens den andre ser på begrepsutvikling og forståelse av fenomene t funksjonshemming. Tre delprosjekt handler om levekår og hverdagsliv. Ett delprosjekt er en del av et longitudinelt prosjekt der en gruppe funksjonshemmete barn følges gjennom oppveksten. De er nå i slutten av barneskolen. Ett annet delprosjekt retter bl ikket mot høgre utdanning og hvilke hindringer funksjonshemmete møter som studenter. Det siste delprosjektet er en større levekårsundersøkelse. Denne skal ikke bare være sosial rapportering, men også benyttes til å gå eksperimentelt inn i spørsmål rundt u tvalg og avgrensning av målgruppa, samt utvikle spørsmål som i større grad er i pakt med dagens forståelse av funksjonshemming. De ulike delprosjektene bindes sammen av tre tverrgående tema; (1) analyser av betingelser for samfunnsdeltakelse; (2) analyse r av begrep, forståelse og avgrensning med basis i ulike konkrete utgangspunkt; og til sist (3) forskningsmetodiske spørsmål.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon