Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat

Tildelt: kr 7,0 mill.

Utgangspunktet for prosjektet er å forstå hvilke forhold som kan være med å fremme/hemme funksjonshemmedes yrkesdeltakelse. Vår ambisjon er å studere hvordan samspillet mellom teknologiske løsninger og offentlige tiltak under ulike markedsmessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og dermed funksjonshemmedes muligheter for deltakelse i arbeidsmarkedet. Vi ønsker å kartlegge mekanismer både på mikro-, meso- og makro nivå. (bedrift/yrker, bransjer og nasjonalt). Studien har et komparativt design. Den sam menligner betingelser for yrkesdeltakelse i ulike bransjer/bedrifter/yrker (IKT, bygg- og anlegg, helse- og sosial) som varierer etter grad av teknologi- og konkurranseeksponering. Videre vil vi sammenligne trekk ved bransjene på tvers av land (Norge, Eng land og Nederland). Endelig sammenligner vi offentlig politikk og virkemidler i ulike land, for å se om det er forhold her som kan være med på å fremme eller hindre slik yrkesdeltakelse. I praksis innebærer tilnærmingen et forsøk på å se forskningen på of fentlig politikk- og virkemidler i sammenheng med forskningen på teknologi og arbeidsliv.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon