Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Karakterisering av virus assosiert med Hjertesprekk (CMS) og Hjerte- skjelettmuskel betennelse (HSMB)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Norsk lakseoppdrett er i betydelig grad påvirket av sykdommer med uklare årsaksforhold, noe som presser næringens små fortjenestemarginer i negativ retning. I denne gruppen sykdokmmer finner en blant annet hjertesprekk (Cardiac Myopathy syndrome, CMS), he morrhagisk diatese (Haemorrhagic smolt syndrome, HSS) og hjerte-skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Tapene assosiert med disse sykdommene varierer fra mindre enn 1% (HSS) og opp til 70% (CMS). Det har videre vært vist at selv om HSMB kun gir opp mot 10% døde lighet i produksjonsanlegg så kan 100% av populasjonen i anlegget være påvirket av sykdommen. Foreløpige studier ved vårt laboratorium indikerer at alle tre sykdommene kan være forårsaket av virus og en rekke virus fra laks med disse sykdommene er påvist ved hjelp av transmisjons elektronmikroskopi. Det er imidlertid ikke klart om det er en kausal sammenheng mellom disse virus og selve sykdommene. CMS og HSMB lar seg imidlertid overføre i smitteforsøk på frisk laks. Dagens diagnostikk (basert på kliniske tegn og histologi) kan kun påvise terminalt syke individer (ikke bærere), og at CMS kan være et samlebegrep for en rekke sykdommer (hvor blant annet salmon pancreas disease virus, SPDV, kan være involvert.). Fremtidig forebygging og bekjempelse av CMS og HSMB forutsetter bedre kunnskap om årsaksforhold og spredningsmekanismer, som begge forutsetter spesifikke og sensitive diagnostiske verktøy, dvs at agens kan identifiseres. Videre, vil kunnskap om genomet fra de forskjellige agens være en forutsetning fo r utvikling av vaksiner. Hovedmål med prosjektet er derfor å identifisere og karakterisere (morfologisk og molekylært) agens assosiert med CMS og HSMB.

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst