Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen

Tildelt: kr 3,0 mill.

Åpningen av markedene for arbeid, tjenester, kapital og varer mellom høy –og lavkostland i Europa vil skape nye handlingsbetingelser for virksomheter og arbeidstakere så vel i gamle som nye EU/EØS-land, og gir muligheter til å vinne ny komparativ kunnskap om hvordan økonomisk integrasjon mellom relativt fattige og rike naboland påvirker utviklingen i arbeidslivet og velferdspolitikken. Grenseoverskridende skift i mønsteret for bedrifts - og arbeidsvandringer ventes å påvirke arbeidsmarkedstilpasningen i m ange bransjer og stille aktørene i arbeidslivet og myndighetene overfor nye utfordringer når det gjelder regulering av lønnsdannelse og arbeidsvilkår. Prosjektet vil innrettes mot å studere tre sett av problemstillinger i et avgrenset utvalg bransjer: ( A) Hvordan påvirker EU/EØS-utvidelsen strømmene av arbeidskraft, tjenester og kapital mellom tiltredelseslandene og Norge, og hvilke konsekvenser har strømmene for sysselsettingen og tilpasningen i arbeidsmarkedet? (B) Hvordan påvirker endringene i arbeid stilbudet norske bedrifters arbeidskraftsstrategiske tilpasninger når det gjelder 1) ansettelse av arbeidsinnvandrere, 2) bruk av utenlandske tjenesteleverandører med egne ansatte, samt 3) direkteinvesteringer og flytting av virksomhet til tiltredelseslan dene; og hvordan virker bedriftenes valg av tilpasning inn på de overnevnte migrasjonsstrømmene? (C) Hvordan påvirker samspillet mellom (A) og (B) mekanismene for lønnsdannelse, myndighetenes politikk og partenes strategier for regulering av arbeidsvilkå r i disse bransjene? Hva er effektene av offentlige overgangstiltak og reguleringsendringer, herunder allmenngjøring av tariffavtaler? Selv om analysene vil fokusere på effekter og tilpasningsmekanismer i norsk arbeidsliv, vil vi trekke veksler på relevan te studier og informasjon fra andre land, spesielt innen Norden, for å sette våre analyser inn i et komparativt perspektiv.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet