Tilbake til søkeresultatene

NATURNAER-Natur og næring

Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

167349

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Skogsektoren er en konkurranseutsatt næring, og den internasjonale konkurransen kan ikke forventes å avta verken for handel med rundtømmer eller handel med papir. Transportkostnadene er et viktig element i sektorens konkurransedyktighet og lønnsomhet. Vid ere er skogsektoren betydelig i total innenlands transport. Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om samspillet mellom skogsektoren som markedsaktør og skogsektoren som transportaktør. Et hovedmål for markedsrettet forskning tilknyttet skogbruk og skogindustri er å styrke kunnskapen om effektivitet, distribusjon og rammevilkår. Dette prosjektet vil rette fokus på effektene av endrede rammevilkår for skogsektoren via transportleddet og transportkostnadene. Analysene vil omfatte både effektene på skogsektorens tilpasning og verdiskaping og de distriktsmessige og miljømessige effektene. Dette prosjektet vil analysere rammevilkårsendringer for skogsektoren basert på uavhengig utviklede analysemodeller fra transportforskning og skogforskning. En e tablert modell fra skogforskningen går i dybden og detaljerer skogsektoren, mens en annen etablert modell fra transportforskningen går i bredden og tar hånd om skogsektoren i den større økonomien. Ved å kombinere og kalibrere disse to modellene, kan en ko mme fram til et nytt analyse- og prognoseverktøy for skogsektoren som både har et godt detaljnivå og som unngår å se sektoren isolert fra annen økonomisk aktivitet. Det nye verktøyet vil bli benyttet til å analysere relevante rammevilkårsendringer tilkny ttet infrastruktur, kjøretøysteknologi/kjøretøydirektiver og avgifter/subsidier. Prosjektet vil gi scenarier som både forespeiler hvordan skogsektoren vil tilpasse seg de nye betingelsene og som indikerer samlet økonomisk aktivitet i fylkene og påvirkning er på utslipp til miljøet.

Budsjettformål:

NATURNAER-Natur og næring

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet