Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder - muligheter og hindringer

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektnummer:

167365

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Vern av natur til ulike formål blir ofte hevdet å gi positive muligheter for reiselivsbasert næringsutvikling, men grunneiers erfaring så langt har i liten grad bekreftet dette. Vernevedtak med tilhørende vernebestemmelser møter ofte motbør hos grunneiere da det fører til tap av næringsmuligheter. Dette har miljøvernmyndighetene tatt til etterretning, og har signalisert ønske om å gjøre det mulig å drive næringsdrift med basis i verneområdene i større grad enn før. For å få aktører til å satse på kommersi ell utnyttelse, er det imidlertid et klart behov for forutsigbarhet for aktørene, i form av konkrete og stabile retningslinjer. NORSKOG og NINA ønsker i fellesskap å gjennomføre prosjektet Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder- muligheter og hin dringer. Prosjektet deles i et forprosjekt og et hovedprosjekt. For at prosjektet skal få den nødvendige tillit, legges det opp til et samarbeid med fagmiljøer og interesseorganisasjoner gjennom ulike faser av arbeidet. Det er hovedprosjektet det her søk es finanisering av. Hovedprosjekter består av følgende delprosjekter: 1. Gjennomføre markedsundersøkelser for å kartlegge: - Betydningen av verneområder for prisutvikling på hytter og hyttetomter - Markedet for temabasert reiseliv i verneomr åder - Etterspørsel for naturopplevelser i Norge fra nordmenn og utlendinger 2. Kartlegge og beskrive de skranker som verneforskrifter og eventuelt operative forvaltningsplaner kan utgjøre for næringsutvikling i området. Vi ønsker også å kartlegge holdn inger hos forvaltningsmyndigheter til hvordan dispensasjon fra vernebestemmelsene praktiseres i de ulike områdene. 3. Vi vil analysere miljøeffektene av de ulike tiltakene for å identifisere tiltak og bestemmelser som gjør det mulig å oppfylle verneform ål samt gi muligheter for næringsutvikling i verneområder

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet