Tilbake til søkeresultatene

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Helsearbeid på bier

Tildelt: kr 0,90 mill.

Stadig åpnere grenser medfører økt fare for oppblomsting av bisykdommer i Norge. I den situasjonen er det viktig å rette fokus på informasjon og veiledning av norske birøktere om sykdomsforebyggende arbeid og sykdomsbekjempelse uten bruk av midler som gir uønskede og/eller helseskadelige reststoffer i honning og voks. Det er også viktig å kunne stille spisskompetanse til rådighet for Mattilsynet, som er satt til å forvalte bisykdommer i Norge. For å kunne gjennomføre dette er det viktig å holde seg oppdat ert om nye forskningresultater og delta i et nordisk og europeisk fellesskap omkring bisykdommer Ettersom det i dag ikke finnes noen forskere som arbeider med bisykdommer i Norge, må en påregne at dette arbeidet skjer i privat regi. Ved hjelp av eksterne midler har Norge Birøkterlag hatt en sykdomskonsulent i 100% prosjektstilling, og vi ønsker nå å videreføre dette prosjektet. I hovedsak skal prosjektet legge vekt på følgende hovedpunkter: 1) Veiledning og informasjon overfor birøkterne, veterinærer (Mattilsynet) og andre interesserte om forbygging og bekjempelse av sykdommer hos bier. Dette med hovedvekt på å forhindre uønskede og/eller helsefarlige reststoffer i norsk honning og voks. 2) Gjennomføring av feltforsøk med tanke på å tilpasse metoder for økologisk bekjempelse av sykdommer hos bier til norsk driftsteknikk og klima. 3) Utvikling av Norges Birøkterlag som et nasjonalt kompetansesenter på fagområdet bisykdommer, med bakgrunn i at det ikke foregår forskning inne dette feltet ved norske un iversiteter og høgskoler.

Budsjettformål:

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet