Tilbake til søkeresultatene

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Oppdrett av villfanget røye i intensive resirkuleringsanlegg

Tildelt: kr 2,3 mill.

Nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk ønsker å legge til rette for ny næringsvirksomhet parallelt med strukturendringene i landbruket. Næringen som driver landbasert oppdrett av røye representerer i stor grad en slik type ny næringsvirksomhet med ru ndt 20 anlegg på landsbasis siden 1991. De fleste anleggene er lokalisert i tilknytning til eller i kombinasjon med annen gårdsdrift, og samtlige baseres på tradisjonelle vanngjennomstrømmingssystem. En mulig vei for økt verdiskaping er konseptet med å fa nge inn villfisk fra innsjøer for oppforing og salg. Et slikt konsept drives nå av bedriften VillmarksFisk AS i Bardu kommune i Troms hvor matproduksjonen baserer seg på oppforing av røye i et intensivt resirkuleringsanlegg. Ved resirkulering av vannet vi l imidlertid vannet ha en annen kvalitet enn hva man finner i tradisjonelle anlegg hvor vannet benyttes kun en gang. Produksjonen av røye drives på en gård som i tillegg har ei melkekvote på 110.000 liter. Konseptet til VillmarksFisk muliggjør også en e ffektiv behandling av avløpslammet, og slammet kan sammen med slakteavfallet fra fisken i prinsippet nyttes som gjødselmiddel i jordbruket. Det eksisterer i dag liten kunnskap om drift av resirkuleringsanlegg for røye ved lave temperaturer og dokumentert bruk denne type avløpslam og slakteavfall kombinert med husdyrgjødsel som gjødslingsmiddel i gårdsdrift. For å se nærmere på dette legges det opp til å gjennomføre tre delaktiviteter: i) Optimalisering av lysbetingelsene for produksjonen av røye i anlegg et ii) Vurdere biofilterets prestasjon under ulik belastning iii) Finne egnet anvendelse av avløpslam og fiskeensilasje sammen med husdyrgjødsel til jordbruksformål Kunnskapen fra prosjektet vil kunne anvendes på røyeoppdrett i intensive resirkuleringss ystemer, og bidra til å finn egnede andvendelser av utslipp fra denne type aktivitet som ivaretar den tradisjonelle melkeproduksjonen på gården i kombinasjon med eksklusiv matvareproduksjon av innlandsfisk.

Budsjettformål:

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet