Tilbake til søkeresultatene

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Spesialproduksjoner i Gilde: Tilpasning av samvirkeformen

Tildelt: kr 1,0 mill.

Gilde Norsk Kjøtt BA har nylig vedtatt en ny konkurransestrategi. Denne består av to hovedkomponenter: (1) ’industriell rasjonalitet’ som har vært den rådende gjennom flere tiår og (2) ’kvalitativ spesialisering’, som forventes å få økende betydning i fr amtiden. Den nye konkurransestrategien stiller imidlertid den eksisterende organisasjonsstrukturen under press. Den tradisjonelle samvirkestrukturen har vist seg å være godt egnet for volumproduksjon av homogene produkter, men har åpenbare svakheter når det kommer til spesialiserte (differensierte) produkter. Dette er problemer som Gilde nå søker å finne løsninger på, og dette forskningsprosjektet skal gi viktige bidrag i form av å representere et kunnskapsmessig grunnlag for nødvendige strategiske beslu tninger. Formålet med prosjektet er å utarbeide operasjonelle prinsipper for organisasjonsstrukturen i Gilde Norsk Kjøtt BA. Prinsippene skal sørge for størst mulig grad av samsvar mellom Gildes organisasjonsstruktur og de to sentrale konkurransestrategi ene (hhv. ’industriell rasjonalitet’ og ’kvalitativ spesialisering’). Godt samsvar mellom konkurransestrategi og organisasjonssstruktur er nødvendig for å gi Gildes eiere korrekte insentiver til produksjon og investering, samt at de opplever å bli likebeh andlet og få reell innflytelse i beslutningsprosesser. Prosjektet vil bidra til å utvikle nye arenaer og metoder for samhandling, ledelse og styring i Gildes organisasjon. Prosjektresultatene har et anvendelsesområde også utover Gilde Norsk Kjøtt BA. Gild e Norsk Kjøtt er i dag et konsernorganisert, flerstrenget samvirke med regionale datterselskaper og med differensiert strategi. Dette er en nyskapning innen samvirkeorganisering. Den pågående utviklingen av medlemsorganisasjonen og den interne struktureri ng og samhandling forventes å ha betydelig interesse og overføringsverdi til andre samvirkeorganisasjoner i Norge som i den senere tid har valgt lignende konsernmodeller.

Budsjettformål:

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet