Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

MultiRIT - Multimodale ReiseInformasjonsTjenester

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektet skal fremme etablering av nye, bedre og lettere tilgjengelige reiseinformasjons-tjenester som skal støtte transportbrukerens beslutningsprosesser i ulike situasjoner og i ulike faser av reisen. Tjenestene skal være multimodale (favne alle trans portformer - vei, sjø, bane, luft), rutegående kollektivtransport og ikke-rutegående transport (bilkjøring, sykling, gange). Ulike brukerkategorier som funksjonshemmede, yrkessjåfører, turister og de som reiser ofte skal støttes. Statisk informasjon om ru ter og tjenestetilbud så vel som dynamisk informasjon om trafikkforhold, endringer og avvik skal benyttes til å hjelpe transportbrukerne med å finne beste reisealternativ, gjøre reisen forutsigbar og eventuelt finne alternativer ved endringer. Prosjektet skal • Etablere en arkitektur som gjør det lettere å etablere integrerte informasjonstilbud som favner alle reisealternativer og ulike informasjonsbehov. Det skal blant annet defineres hvordan ruteinformasjon og dynamisk informasjon om trafikkforhold, rut eendringer og ruteavvik skal formidle, hvordan pris- og kostnadsinformasjon skal formidles og beregnes, og hvordan brukerens kontekst og preferanser skal defineres. • Teste ut arkitektur og relevante tjenester i piloter, blant annet piloter som for rutegå ende transport, piloter for ikke-rutegående transport, piloter som finner optimale kombinasjoner av rutegående og ikke-rutegående transport og piloter som tilbyr kontekstavhengig reiseinformasjon på mobilt utstyr. • Etablere og drive et kompetansenettverk som sørger for avklaring av relevante problemstillinger og spredning av kunnskap. Kompetansenettverket skal også anbefale insitamenter og samarbeidsmønstre som sikrer samarbeid mellom aktører. Det skal gis innspill til arkitekturarbeidet, til pilotene og til planlegging av det arbeidet i prosjektet. Prosjektet skal bygge på erfaringer fra ARKTRANS prosjektet.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet