Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Videreutvikling og anvendelse av mikrobaserte simuleringsmodeller

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

168171

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

I Statistisk sentralbyrå har en etter hvert lang erfaring i å utvikle mikrosimuleringsverktøy. Av flere grunner er nå tiden inne til å etablere et mer helhetlig sett av analysemodeller, dvs. kunne gjennomføre analyser der en ser ulike deler av beskatninge n, dvs. både den indirekte og den direkte skattleggingen i sammenheng, og der en også tar hensyn til at beskatningen virker på inntektene før skatt. Dette modellapparatet benyttes i følgende analyser: For det første, diskuteres utviklingen i skatteprogres sivitet når en både tar hensyn til at inntektsbeskatningen og beskatningen av konsumet har endret seg og når en tar hensyn til at endringer i skattebelastningen virker på arbeidsinsentivene, og derved virker på fordelingen av inntekt før skatt. For det an dre analyseres effekter av ulike endringer i rammebetingelsene, som endringer i lønn og skattesystem, innenfor en arbeidstilbudsmodell der arbeidstid og sektor (privat/offentlig) velges simultant. En arbeidstilbudsmodell med sektorvalg innebærer at en i t illegg kan diskutere effekter fra ulikheter mellom sektorene, for eksempel ulikheter mht lønnsspredning, arbeidstidsreguleringer og tilgang på barnehageplasser.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet