Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektnummer:

168177

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom uavhengige aktører). Internasjonale forskjeller i skattenivået er en av flere årsaker til at selskaper kan manipulere med internprisene: Ved at et konsernselskap i et høyskatteland setter innkjøpsprisen høyere enn markedsprisen ved kjøp av varer fra et konsernselskap lokalisert i et lavskatteland, vil den samlede skattebelastningen for de to selskapene sett under ett bli redusert - inntekten avtar i høyskattelandet og øker i lavskattelandet. Driver selskaper i Norg e med flytting av skattepliktig inntekt inn eller ut av Norge? Dette spørsmålet er utgangspunktet for prosjektet. Når man skal analysere om selskaper manipulerer med internprisene står man ovenfor to fundamentale problemer: Markedsprisen er ofte ikke ob serverbar (hvilket gjør det vanskelig å avgjøre om internprisen avviker fra markedsprisen) og selskaper som manipulerer ønsker ikke å bli avslørt som manipulatorer. I dette prosjektet vil vi bruke en indirekte metode for å komme rundt disse to problemene. Metoden består i at vi sammenlikner skattepliktig inntekt for selskaper med insentiver og muligheter til inntektsflytting med skattepliktig inntekt for selskaper som ikke har slike muligheter. Med denne fremgangsmåten er hovedutfordringene knyttet til et ableringen av datasettet som skal benyttes, identifiseringen av selskaper med og uten insentiver/muligheter for flytting av overskudd, samt utformingen av testene. Prosjektet har som målsetting å avklare om norske selskaper er involvert i inntektsflytti ng og eventuelt tallfeste virkningen i form av tapte skatteinntekter. Myndighetene vil ha direkte nytte av resultatene, siden tiltak for å hindre/avsløre manipulasjon bør ses i lys av problemets reelle omfang.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet