Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Innovasjon i tjenesteøkonomien (INNTJEN)

Tildelt: kr 0,30 mill.

Det søkte prosjektet tenkes organisert i tre faser. 1. Utvikling av benchmarking metode: Å konkretisere en metode som gjør det mulig å kartlegge innovasjonsevnen til enkeltbedrifter innenfor tjenesteytende sektor. Metoden vil være basert på eksisterende forskningslitteratur. 2. Case studier: Å gjøre et tilstrekelig antall casestudier basert på benchmarking metoden, for å kartlegge om det finnes spesielle kjennetegn ved innovasjon i tjenesteyting. Det har særlig interesse å kartlegge samspill mellom ku nnskapsintensive tjenestebedrifter (KIBS) og tradisjonelle bedrifter i tjenesteøkonomien samt mellom bedrifter i tjeneste- og industrisektoren. 3. Implikasjoner for offentlige virkemidler. Basert på kunnskap generert gjennom litteratur og case studier, er det behov for spesielle virkemidler for å stimulere innovasjon innen tjenesteyting? For 2005 ønsker vi å konsentrere oss om å utvikle metode (pkt. 1) og å gjøre et fåtall pilot case studier (pkt. 2). Dersom innfallsvinkelen skulle vise seg fruktbar, v il vi kunne komme tilbake med søknad for 2006 med større vekt på å gjøre mange case studier og analyse av offentlige virkemidler med utgangspunkt i innsamlet empirisk materiale.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet