Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

PeMRO - Performance Measurement in Railway Operations

Tildelt: kr 4,8 mill.

Norsk jernbanedrift står overfor store utfordringer når det gjelder å være en effektiv, pålitelig og velfungerende del av det nasjonale nettverket av persontransport og vareflyt. Konkurranseflaten øker mot andre transportslag og det er store endringer i r ammebetingelser; rollebegreper, konkurranseutsetting og oppsplitting av organisasjoner. Dette prosjektet har som formål å heve kvaliteten på jernbanedriften i Norge. Vesentlige deler av norsk jernbanebransje står bak prosjektet. Prosjektet vil koble kun nskap fra fagområdene prestasjonsmåling og jernbanedrift. Hensikten er å komme frem til tiltak som bedrer kvaliteten på jernbanedrift sett fra kundens, operatørens og inndrastruktureiers perspektiv. Det vil bli utarbeidet en definisjon av kvalitet i jernb anedrift som i størst mulig grad dekker alle aktørenes behov. Kvaliteten beskrives og måles gjennom et sett med prestasjonsindikatorer som tilfredsstiller vitenskaplige krav med hensyn på relevans, pålitelighet og verifiserbarhet. Gjennom prosjektet vil d et bli laget metoder og prestasjonsmålesystem som ser alle faktorer i sammenheng. En viktig del av arbeidet er å overføre og tilpasse ideer, erfaringer og kompetanse fra prestasjonsmåling i andre bransjer og land til jernbanedrift, samt arbeide for at akt ører i den norske jernbanen skal akseptere og bruke dette i sitt daglige virke. Det finnes mange antagelser om hvilke faktorer som påvirker jernbanedrift. Likevel er det mangel på vitenskapelige metoder som kan avkrefte/bekrefte antakelsene, samt kvantifi sere faktorenes påvirkning. Det er viktig å komme frem til gode metoder for automatisk datafangst. Graden av implementering og integrering blir avhengig av hvilke systemer og indikatorer som velges og rammebetingelsene for jernbanen. En hovedutfordring me d prosjektet er å skape reell innsikt i hvilke faktorer som påvirker jernbanedrift og etablere jernbanedrift som eget fagfelt i Norge. Dette vil resultere i et stort gjennombrudd for jernbaneforskning i Norge. Arbeidsformen i prosjektet fokuserer på at r esultatene skal være direkte anvendelige i de deltagerne organisasjonene.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS