Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MULTI-KANAL: Utvikling av effektivitet, synergi og lønnsomhet for bedrifter som selger varer eller tjenester i flere kanaler

Tildelt: kr 3,3 mill.

Hensikten med prosjektet er å være en vesentlig kilde til at norske bedrifter utvikler og øker sjansene for å lykkes med sine multi-kanal løsninger. For å oppnå dette vil vi kombinere innsikter fra tre fagområder: Markedsføring; forbrukeratferd, og innova sjon. Fra markedsføringslitteraturen henter vi begreper om integrasjon. En multi-kanal løsning består i en langt sterkere grad av integrasjon mellom distribusjonskanalene enn vi har sett til nå. I de siste årene har en del bedrifter i Norge både fysiske forretninger og en nettbutikk, hvilket vil si at de har løsninger som er integrert i en svak grad. En multi-kanal løsning skal ha synergi mellom alle kanalene, og effektivitet og lønnsomhet i hver av kanalene. Kanalene det gjelder er i første rekke fys iske forretninger, Internett, og kataloger, men det gjelder også mobil/wap, PC-terminal, kiosk med strekkodeleser, og PDA. En multi-kanal løsning vil føre til en positiv utvikling for bedriftenes snittsalg, lojalitet, og synergier. FoU-utfordringen i nye prosjektet er å løse en problemstilling for norske multi-kanal bedrifter og denne er sammensatt av følgende 3 forskningsspørsmål: 1. Hvor stor er variasjonen i snittsalg, lønnsomhet og lojalitet mellom kunder som bare forholder seg til én kanal i forho ld til kunder som forholder seg til flere kanaler? Snittsalg forstås som transaksjoner over tid for en bestemt kundegruppe i forhold til én bestemt kanal eller på tvers av flere kanaler, og lønnsomhet forstås som netto bidrag per transaksjon. 2. I hvil ken grad skyldes variasjonen i snittsalg, lønnsomhet og lojalitet forhold som typen av forbrukerkommunikasjon, graden av sømløse snitt mellom butikk og nett, samspill mellom ulike kanaler, og andre faktorer? 3. Hvilke strategiske valg og tiltak øker effe ktiviteten i snittsalg, lønnsomhet og lojalitet i hver av kanalene? Det er utviklet mål og delmål i prosjektet slik at progresjonen i prosjektet kan følges på en konkret måte.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk