Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Effektive havneterminaler - beste praksis

Tildelt: kr 1,2 mill.

Utvikling av effektive terminaler er en forutsetning for å få en overgang fra veg til sjø og bane, NTP 2006-2015, s. 55 For å gjøre norske terminaler mer konkurransedyktige er terminalene nødt til å tenke nytt og øke kunnskapsinnholdet i tjenestene. Mang e terminaler har gjennomført store forbedringsinitiativ på enkelte områder. For å heve det totale nivået må to hovedutfordringer løses: 1. Dagens beste praksis må innføres på alle områder i alle terminaler 2. Det må tilrettelegges for kreativitet og utvik ling av nye kunnskapstunge tjenester for samlet videreutvikling av terminalene FoU utfordringene er betydelige. De mest sentrale utfordringene er: " Skape ny kunnskap om hva som fungerer best i ulike situasjoner gjennom en strukturert, faktabasert samme nligning av forskjellige løsninger mellom ulike terminaler, i Norge og internasjonalt, private og offentlige. Det er nødvendig med forskning for å komme fra synsing til etablert viten og slagkraftige konklusjoner. " Dokumentere beste praksis i en veileder for effektiv terminaldrift for å bidra til å øke konkurransekraften for terminalene og gjøre intermodal transport mer attraktivt. Veilederen skal være til hjelp ved optimalisering av eksisterende tjenester samt gi ideer til og erfaringer fra nye kommersi elle tjenester. " Legge grunnlaget for innovasjon og kontinuerlig forbedring i nasjonale terminaler gjennom etablering av et nettverk av norske og internasjonale terminaler. Et slikt nettverk vil også gi muligheter til samarbeid og kunnskapsoverføring mel lom ulike typer av terminaler. Svært lite forskning og studier er tidligere gjort på disse områdene, og det foreslåtte prosjektet er sterkt ønsket av industrien.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk