Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Fordelings- og effektivitetsanalyser av lotteriavgifter knyttet til pengespill

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

168257

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Pengespill er utbredt i de fleste vestlige land og overskuddet er typisk øremerket til bestemte samfunnsnyttige formål. I den økonmiske litteraturen om pengespill betraktes overskuddene som indirekte skatter øremerket bestemte samfunnsnyttige formål, here tter kalt lotteriavgifter. Prosjektet besår av to delprosjekter hvor det skal utføres empiriske analyser av fordelings- og effektivitetsvirkninger av lotteriavgifter. Delprosjekt 1 analyser fordelingsvirkninger ved å utnytte data fra forbruksundersøkelser n, mens effektivitetsvirkninger studeres ved å estimere priselastisiteter basert på høyfrekvente tidsseriedata. Videre tas det sikte på å utarbeide en oversiktsartikkel om økonomiske analyser av penegspill og hvordan disse kan benyttes til å forstå lotter avgifter og annen regulering av pengespill.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet