Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Research Program for the Study of Welfare Policies

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168287

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Analyse av fordelings- og effektivitetsvirkningene av skatte- og stønadspolitikken En fruktbar analyse av effektivitets- og fordelingsvirkninger av sosial- og skattepolitikken krever strukturelle atferdsmodeller; dvs. modeller som gjør det mulig å skille politikkvariable og restriksjoner i individers valgmuligheter fra variable som reflekterer heterogenitet i preferanser med hensyn på fritid og konsum. Målet med dette prosjektet er å utvikle et slikt modellrammeverk, og å benytte det til å vurdere de sam funnsøkonomiske konsekvensene av ulike utforminger av skatte- og stønadssystemet i samspill med sosiale institusjoner som arbeidsmarkedet og familien. Dette analyseverktøyet vil også bli brukt til fattigdomsanalyser hvor fokuset blir flyttet fra å beskriv e hvem som er fattige til å studere hvorfor individer er fattige, og hvordan ulike politiske tiltak, slik som borgerlønn, kan begrense fattigdom og fremme like muligheter. Som komparativt grunnlag for å evaluere utformingen av den norske velferdsstaten vi l vi gjennomføre tilsvarende analyser av andre OECD-land.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon