Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

AUTOMED Fra pilletrilling til automatisk forsyning av medisiner - fra produsent til apotek

Tildelt: kr 3,5 mill.

Apotekbransjen har vært gjennom en omfattende endring de siste tre årene. Ny apoteklov kom i 2001, og den medførte en betydelig liberalisering av markedet. Restriksjoner med hensyn til eierskap til apotek ble opphevet. Dette har blant annet ført til kjede dannelser, internasjonalisering, integrasjon av grossist- og detaljistleddet, nyetablering av apotek og kostnadspress, og utvidelse av produktsortiment. På basis av dette, ønsker HOltung AS (tidligere Apokjeden) sammen med andre bedrifter å gjennomføre et prosjekt som fokuserer på hvordan en kan oppnå en radikal forbedring av vareforsyningen i verdikjeden. Prosjekt søker å automatisere forsyningsprosessen i verdikjeden og utvikle et instrument – styrestudio – som setter oss i stand til å styre forsyni ngen på best mulig måte. Fokuset vil være å skape et samarbeidsklima i verdikjeden som muliggjør sanntids informasjonsutveksling, og å oppnå felles retningslinjer for hvordan informasjonen skal behandles og hvilke aksjoner som skal taes. Utfordringen er å bruke sanntids-informasjon fra markedet til automatisk vareforsyning gjennom hele verdikjeden. Informasjonen må da være tilgjengelig for alle aktører i verdikjeden, og aktørene må ha et felles regelsett for informasjonsbehandling og aksjonering. Dernest må det være tilrettelagt for mest mulig selvstyring. Dersom løsningen i tillegg utvikles for visualisering, vil den være et viktig redskap for å oppnå økt servicegrad, kostnadsreduksjon og økt fortjeneste. På basis av dette er det identifisert fem hove dutfordringer i prosjektet: 1. Metodikk for kartlegging og analyse av forsyningsprosess 2. Konseptutvikling for automatisert vareforsyning i verdikjede 3. Guide for samarbeidsformer og kontraktsmodeller 4. Styrestudio 5. Beskrivelse av metodikk for autom atisert og integrert vareforsyning - roadmap

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet