Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Is the welfare state making us sick?

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

168361

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Et viktig trekk ved det norske samfunnet er at vi lever i en velferdsstat med en aldrende befolkning. De siste tiårene har gitt økt erkjennelse av at en hovedutfordring for velferdsstaten er å utforme overføringssystemet slik at det ikke fører til overfor bruk av velferdsgodene. Sett i lys av at vi har en aldrende befolkning som kan oppfylle objektive såvel som subjektive kriterier for å få sykepenger, er det av interesse å studere årsakene til den observerte utviklingen i antall langtidssykemeldte, og i h vilken grad denne henger sammen med utviklingen av velferdsstaten. Et viktig formål med prosjektet er å studere i hvilken grad det er økt sykelighet målt ved objektive kriterier som er den viktigste årsaken til den observerte utviklingen, eller om det sna rere tvert i mot er endringer i individenes egen sykdomsoppfattelse som er den viktigste drivkraften bak den observerte utviklingen. Analysen er empirisk og vil bli gjennomført ved hjelp av registerdata (forløpsdatabasen Fd-trygd) samlet inn i Statistis k sentralbyrå. Dataene inneholder opplysninger om ulike inntektarter, utdanning, arbeidstid, næring, bosted, sivilstand, ektefelle, barn etter alder og bruk av ulike offentlige trygdeordninger. For å belyse i hvilken grad det er endringer i objektive elle r subjektive mål på sykelighet som har største betydning for den observerte utvikligen i antall langtidssykemeldte, vil vi bearbeide informasjon om sykdomsdiagnose i dataene og bruke denne informasjonen i analysen. Det metodiske opplegget har visse likhet strekk med prosjektet "Årsaker til utviklingen i uføretrygding over tid", finansiert av NFR under Arbeidslivsforskningsprogrammet. Som antydet ovenfor er systemet for sykepenger et viktig kjennetegn ved velferdsstaten, og utviklingen i bruken av dette har store konsekvenser for offentlige budsjetter og for tilbudet av arbeid. Analysen har derfor særlig interesse for offentlige myndigheter som arbeider med arbeidsmarked og budsjettspørsmål.

Aktivitet:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet