Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Olivin CO2-prosjekt

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168525

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Geografi:

Prosjektet innebærer håndtering av CO2 holding eksos fra et fremtidig gasskraftverk, ved at mineralet olivin benyttes som CO2 fanger der CO2 bindes til magnesimum-komponenten i olivin ved at det fremstilles salgbare magnesiumkarbonat og silikaprodukter. E t fullskanlegg vil håndtere CO2-mengden fra et gasskraftverk. Prosessen medfører at CO2 bindes opp med tilsvarende effekt som ved lagring i undergrunnen, noe som ligger innenfor Kyoto-avtalens kriterier for CO2 reduksjon. De prosessmessige sider er gjen nomgått med Hydro og Statoil. Energibalansen viser at 4/5 av prosessens energibehov blir dekket ved utnyttelse av lavverdivarme fra et gasskraftverk og således bidrar til å øke gasskraftverkets energieffektivitet og lønnsomhet. Et omfattende program knyt tet til laboratorie- og modellskalaforsøk bekrefter grunnleggende prosess- og produktegenskaper. Konseptet vil kunne ta hånd om betydelige mengder CO2 på en miljømessig gunstig måte, og vil dermed være et viktig bidrag til miljøvennlig nasjonal utnyttels e av naturgass til el-produksjon samtid som prosjektet vil gi grunnlag for lønnsom industriell virksomhet.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet