Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2005

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168548

Prosjektperiode:

2005 - 2005

Geografi:

Det søkes om midler til delvis dekning av utgiftene til Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap for 2005, som arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tema for seminaret er "RETTSVITENSKAP, RETTSANVENDELSE OG SAMFUNN: K omparative perspektiver - i tid, rom og rettsområde". Nyere tids rettsutvikling preges i stadig økende grad av rettskilder som virker over landegrensene. For rettsforskningen er det en viktig utfordring å forholde seg til en utvikling som preges av inte rnasjonalisering og européisering av rettsregler og rettskilder, samtidig som nasjonale rettsdimensjoner gis den vekt de skal og bør ha. I den anledning søkes belyst rettssammenlignende utviklingstrekk og fenomen både i historisk, nasjonalt og internasjo nalt perspektiv, konkretisert ved de emner som er inntatt i vedlegget.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet