Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - videreføres som 173847

Tildelt: kr 0,50 mill.

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedriftene i den utviklingsprosessen som er nødvendig i denne forbindelse. For å sikre verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet er det derfor behov for å øke innovasjonsevnen i stadig flere bedrifter. Fra flere hold er det også påpekt lav forsknings- og utviklingsinnsats i norske virksomheter. På den annen side er tjenestetilbudet fra de kompetansemiljøer som har FoU som kjernevirksomhet ofte mangelfullt og/eller ugunstig for denne type bedrifter. Erfaringer a ntyder at tjenestene i større grad må tilpasses behovet i disse bedriftene, arbeidsformen bør endres og det må utformes et budskap som treffer målgruppen. Rogaland Fylkeskommune ved næringssjef Norvald Skretting, Innovasjon Norge ved direktør Karl Bøe Sko gen og RF – Rogalandsforskning dannet i møte 14. mai 2004 en samarbeidskoalisjon for å etablere pilotprosjektet Forskingsbasert kompetansemegling. For å nå de planlagte mål er det dessuten lagt vekt på at skal etableres samspillarenaer - møteplasser for b edrifter, forskningsmiljøer og andre regionale utviklingsaktører. Dette skal skje ved å videreføre det gode samarbeidet med pågående regionale programmer og prosjekter. Koalisjonen kan ved dette være en pådriver for å utvikle samspillarenaer sammen med de aktørene og aktivitetene som allerede er etablert i regionen Erfaringene fra Forskningsrådets TEFT-program (teknologiformidling fra forsknings-institutter til SMB) vil bli lagt til grunn for aktivitetene i pilotprosjektet i Rogaland. TEFT var et landsdek kende program og ble som kjent gjennomført i perioden 1994 - 2003. Rutiner og arbeidsmetodikk fra TEFT vil bli søkt videreført i Forskningsbasert kompetansemegling i den grad dette er relevant.

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet