Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Troms - se samme prosjekt nytt prosjektnr 173848.

Tildelt: kr 0,47 mill.

Norges Forskningsråd har utlyst midler i forbindelse med FKM og har invitert Fylkes-kommuner og forskningsinstitutter til å delta på vegne av et regionalt partnerskap med minst tre aktører. I Troms består partnerskapet av Troms Fylkeskommune, NHO og Norut Gruppen. FKM i Troms er forankret i Regional utviklingsplan 2004 (RUP), Fylkesplanen 2004-2007 og Handlingsplan for næringsrettede tiltak i Troms (RDA-midlene). Prosjektets mål er ved hjelp av megling og prosjekter å få FoU-svake bedrifter i fylket til å ta i bruk FoU for å utløse innovasjonspotensialet og øke egenkonkurranseevne. Troms fylke har en stor kunnskapsbase gjennom et godt utbygd U/H-system og anvendt forskningsmiljø. Norut Gruppen har med 7 datterselskaper anlagt et bredt næringsrettet FoU-mi ljø med 300 ansatte. Norut vil som meglerinstitutt bruke FKM i Troms til å utnytte etablerte nettverk til å styrke spredningen av kompetanse til næringsmiljøer og bedrifter. For å sette fart i dette vil satsingen spesielt innrettes mot samarbeid med Etabl erernettverket i Troms, næringshagene og Forskningsparken i Tromsø. Erfaringene med TEFT og IRC vil bli brukt som mal for gjennomføringen av FKM i Troms, men vil i større grad enn før i samarbeid med Aksjonsprogrammet bygge relasjoner til fylkets fem regi onråd for å åpne opp til næringsaktører på kommunalt nivå i distriktene.

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet