Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening 2005: "Antropologien og Staten"

Tildelt: kr 0,12 mill.

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening vil arrangeres i Bergen den 20-22. mai 2005. Den nasjonale fagkonferansen for 2005 vil invitere til refleksjon over hvordan antropologien kan bidra med innsikt i statens natur og utvikling. I løpet av de si ste tiår har det vokst frem en betydelig antropologisk forskning på staten som sosialt fenomen. Antagelser om at statens glansdager er omme, om nedbygging av nasjonalstaten og om globalisering undersøkes empirisk. Antropologi - kanskje mer enn andre samf unnsvitenskaper - har et perspektiv som åpner for at globale utviklingstrekk kan ha helt ulike konsekvenser for statens stilling i ulike land og i ulike sosiale kontekster. Hvordan staten ”virker” på nye måter blir et utfordrende spørsmål både internasjo nalt og i det norske samfunn. Det interessante blir ikke bare hvordan stater påvirker folks liv, men også hvordan folks endrede levevilkår endrer staters liv. Hvordan fungerer bevegelser og strukturer som utfordrer staters kontroll, slik som transnasjonal e religiøse bevegelser og diasporaer, globale korporasjoner og uformelle nettverk av handel, smugling og terrorisme? Helse, grensekontroll og utdanning - som har vært sentrale områder i moderne staters politikk - gjennomgår store ”moderniseringsreformer” i europeiske land, mens korporasjoner og organisasjoner tar over typiske statlige oppgavene i den tredje verden. Med utgangspunkt i disse problemstillingene inviterer årets konferanse til refleksjon over statens tilstedeværelse i sosiale formasjoner. O mforming av statens rolle og form, samt prosesser som overskrider og bestrider staters suverenitet er empiriske felt som stiller oss overfor nye analytiske utfordringer, og konferansen vil hente frem potensialet i det antropologiske apparatet for å forstå disse prosessene.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet