Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med FORskningbasert NYskaping ved Universitetet i Stavanger

Tildelt: kr 0,28 mill.

Det nye Universitetet i Stavanger ønsker å engasjere seg aktivt i kommersialisering av forskningsresultater, og arbeider med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurdere næringsmessig potensiale i egen forskning sa mt å legge opp strategier for å utnytte slikt potensiale. Tiltakene har hittil vært vellykket. I 2005 ønsker vi å intensivere idéspeidingen særlig knyttet til høgskolens prioriterte satsingsområder petroleum, offshore og IT. I tillegg ønsker vi å identifi sere flere personer med særlig ansvar/interesse for feltet og gi disse innføringskurs i kommersialisering/patentering/lisensiering. Det vil satset ytterligere på informasjon og seminarvirksomhet som kan bidra til å øke interessen for kommersialisering av forskningsbaserte idéer. Det vil også arbeides med å utvikle retningslinjer til bruk i informasjonsarbeidet samt avklare de formelle rammebetingelsene for nyskaping (deriblant forholdet mellom nyskapere og fagmiljøene deres, rettighetsforhold og bruk av r essurser). Videre er målsettingen å utarbeide avtalegrunnlag for ivaretagelse av rettigheter internt og eksternt rettet. Dette er tenkt innarbeidet i reglement, ansettelsesavtaler, avtaler om oppdragsforskning m.v. på en måte som sikrer gode incentiver og ivaretar arbeidsgiver- og arbeidstakerrettigheter på en hensiktsmessig måte. Studentorganisasjonen Start Stavanger ønsker også å videreføre sin aktivitet innenfor nyskapning, entrepenørskap, etablering av studentbedrifter og kommersialisering av idèer.I tillegg vil informasjonsarbeid gjennom nettsider, informasjonsskriv, nyhetsbladet UniverS og lignende bli videreført med tanke på å gjøre nyskapingsaktiviteten tilgjengelig og synlig for studenter og ansatte. Eksempler på kommersialiseringer som kan inspi rere til etterfølgelse vil bli fremhevet i dette arbeidet. Universitetet skal også i 2005 være medarrangør for Ullandhaugkonferansen. I tillegg vil det arbeides aktivt med å få på plass en TTO -funksjon.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet