Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland 2005 Samlet søknad om FORNY prosjektmidler for region Sørvestlandet

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektet omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2005 - region sørvestlandet - og representerer en samlet søknad om FORNY prosjektmidler. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det pågår i tillegg et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og deltagerbedriftene i Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Høgskolen i Stavanger endrer 1/1-05 status til Universitet. Årets søknad omfatter derfor en økt satsing i tilknytn ing til Universitetet i Stavanger (UiS). Helse Stavanger endrer 1/1-05 status til Stavanger Universitetssjukehus (SU). Det fremmes derfor en egen søknad om infrastrukturmidler fra SU for 2005. Samlet søknad fra FORNY Rogaland: 3 mill NOK til 50% dekning av kostnader i 2005. Relaterte søknader sendt Forskningsrådet fra aktive samarbeidspartnere: Søknader om Infrastrukturmidler på til sammen 1,05 mill NOK (til dekning av 50% av kostnad) fra: Rogalandsforskning, Universitetet i Stavanger, Norconserv og S tavanger Universitetssjukehus. Det foreligger Rammeavtaler med alle aktive samarbeidspartnere inklusive Statoil, som gir grunnlag for idétilfang til FORNY Rogaland og regulerer ansvarsfordeling, roller og rettighetsdeling mellom partene ved kommersialis ering. Prekubator vil nå sine resultatmål for 2004. FORNY Rogaland er nærmere beskrevet i vedlegg som omhandler: - Rolle og plass i det regionale innovasjonssystemet. - Eierforhold organisasjon og ledelse - Kompetanse og ressurser - De forskningsmilj ø som inngår i FORNY Rogaland mht faglig tyngde og mulig verdiskapingspotensial. - Resultater 2004 i forhold til mål, samt beskrivelse av gjennomførte tiltak. - Planlagte aktiviteter og mål for 2005. - Prioriteringer av aktiviteter og regionale prosjektm idler i 2005 ved eventuell økning eller kutt i bevilgning.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet