Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater i Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Stavanger Universitetssjukehus har en strategisk forankring av sin satsing på kommersialisering - både i forhold til eierskap i Prekubator, samarbeid i FORNY Rogaland og i forhold til tilrettelegging internt i organisasjonen. Prosjektet tar sikte på å vi dereføre samarbeidet med Prekubator. Fokus innen følgende områder: - Aktivt idésøk ute i fagmiljøene - Informasjonsmøter om kommersialiseringsmuligheter med fagmiljøene - enkeltvis og i grupper - Arrangere seminarar for utvalgte grupper innen aktuelle te ma, som patentering overfor personell innen medisink teknisk, publisering versus kommersialisering for forskere og doktogradsstipendiater m.v. - Medarrangør for Ullandhaugkonferansen - Utvikle informasjon på internettsider, i interne magasin osv med tank e på å synliggjøre kommersialiseringsmuligheter, ideer som har blitt kommersialisert o.l. - Utvikle interne retningslinjer som understøtter kommersialiseringsaktiviteten

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet