Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

HiNT næringsliv 2005-2006

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektsammendrag: 1. Landbruk/mat: Årsstudiet "Småskalaproduksjon- mat og opplevelser" har utfordringer i forhold til studentrekruttering. For å øke studenttilgangen ønsker en å legge større vekt på reisebasert næringsliv og generell entreprenørskap. Vi dere kan økt samarbeid med virkemiddelapparatet og de regionale landbruksorganisasjonene bidra til å sikre forsatt gjennomføring av studiet. Dagens landbruk kan grupperes i tre grupper/retninger. Tradisjonelt landbruk (familiebruk), samdrift og tilleggsn æringer. Differensieringen er utviklet over tid, men det er først i den senere tid at en ser tydelige tendenser. For å øke forståelse for disse gruppenes kompetansebehov ønsker en å gjøre en pilotundersøkelse vedr. dette. Videre ønsker en å gjennomføre en studietur sammen med fagmiljøet ved "Mat og medisinsk teknologi" ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Fagmiljøer ved Mittuniversitet i Østersund, Universitet på Bornholm i Danmark og University of Sterling i Skottland er aktuelle partnere det vil være n aturlig å samarbeide med. Formålet er å forberede en større nordisk og eventuelt EU-søknad innen matproduksjon av spesialiteter. 2. Regionen/bedriften som læringsarena Kontakten med det brede næringsliv har økt sterkt i prosjektperioden, og arbeidet krev er mye ressurser. Studentene skal gjennom flere studentoppgaver med ekstern samarbeidspartner ha økt eksternkontakt og høgskolen skal også benytte ekstern kompetanse i større grad. Samarbeidet med NTNU og HiST i Idéportalen er viktig for å få opp gode og interessante oppgaver. Videre er det viktig å sikre interne rutiner, enkel flyt i rutiner og dokumentasjon i gjennomføringsfasen av oppgavene. Arbeidet med studentkuber vil bli høyt prioritert våren 2007. Studentkubene har fått stor oppmerksomhet og har b idratt til betydelig kontakt med næringslivet. Det er behov for å fokusere på intern opplæring av ressurspersoner for videre drift av studentkubene i årene som kommer. 3. HiNT-Havbruk HiNT-Havbruk har etter lokaliseringen til høgskolens avdeling i Namsos fått betydelig regional betydning. HiNT-havbruk har det siste året ledet prosessen med å få realisert et Arena-prosjekt i Namdalen på fiskehelse. Dette arbeidet vil våren 2007 få høy prioritet. Kontakten med havbruksnæringen har økt, men er avhengig av l angsiktighet. Den regionale næringens erfaring med FoU er liten og det er et prioritert mål å oppnå betydelig tettere dialog og interaksjon mellom næringen og høgskolen. ------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- Prosjektet er utviklet på grunnlag av HiNTs strategiske plan og regionens behov. Prosjektet skal gjøre HiNT i stand til å videreutvikle sin rolle som en attraktiv kunnskapspartner for å bidra til økt nys kapingsevne og styrket utviklingskapasitet i regionens bedrifter. I prosjektet vil vi videreføre arbeidet retta mot enkeltbedrifter med støtte til bedrift, veiledning og studenter gjennom tiltak som SMB-K, skatteFUNN og studentkuber. Gjennom bedriften som læringsarena gjør vi et nytt grep for å motivere studentene til bedriftsetablering og for å øke kontakten mellom fagansatte og næringslivet. Vi vil bygge opp et internt system som legger til rette for effektiv samhandling med næringslivet knytta til stud entoppgaver og praksisplasser. HiNT vil fortsette sin satsing på havbruk for å bli en mer aktiv deltager, arenabygger og tilbyder av kompetanse til nytte for havbruksnæringen i Midt-Norge. Dette innebærer å etablere og drifte et strategiforum for havbruk, tilby EVU moduler, utvikle FoU prosjekt i samarbeid med bedrifter, tilby laboratoriefasiliteter, arrangere seminarer og koble stipendiater og fagansatte i nettverk med næringa. Nye næringer tilknyttet landbruket er et nytt viktig satsingsområde. Nord-Trø ndelag er et viktig landbruksfylke med spesielt store omstillingskrav. I samarbeid med HiST- næringsmiddelfag, Mære landbruksskole og næringa vil vi bygge opp studietilbud knytta til etablering og drift av småbedrifter på opplevelser og mat. Vi skal også samle og utvikle kunnskapen innen produktkvalitet på kjøtt og melk. Nettverksbygging er viktige grep innenfor alle satsningsområdene. Vi vil utvide samarbeidet på tvers av avdelinger og fagområder i HiNT. På denne måten får vi økt gjennomslagskraft i arbe idet med interne strukturer, rutiner og kulturbygging retta mot næringslivet. Viktige resultatmål er økning i antall ansatte med bedriftskontakt, antall bedrifter involvert, antall partnerskapsavtaler, antall nettverk og antall næringsrelevante studentopp gaver.

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet