Tilbake til søkeresultatene

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Offentlig styring for frivillig idrett

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet retter søkelyset mot følgende offentlige styringsvirkemidler og deres virkning i forhold til den lokale idretten: 1) Støtten til bygging av idrettsanlegg, 2) statens støtte til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, 3) den statlige støtten til lokale aktiviteter for barn og unge, og 4) kommunale støtteordninger. Prosjektet vil bygge på så vel kvalitative som kvantitative data. Første fase vil bli basert på kvalitative analyser av statens og idrettens policydokumenter og intervjuer med sentrale idrettspolitiske aktører. Andre fase vil bestå av en komparativ dybdes tudie i et utvalg kommuner, basert på intervjuer og dokumentanalyse. Tredje fase vil bli basert på landsomfattende kvantitative undersøkelser: idrettslagsundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning, en landsrepresentativ spørreundersøkelse i kommune ne, og en analyse av kommunal organisering og bevilgninger til idretten basert på en kopling mellom kommunale regnskapstall og organisasjonsdata for kommunene. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Rogalandsforskning og Telemarksforsking

Budsjettformål:

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet