Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Bilateralt FoU samarbeid om styrking av engelskundervisningen i Putuo, Kina, med spesiell vekt på muntlige ferdigheter

Tildelt: kr 93 603

Prosjektnummer:

169367

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Våre partnere i Putuo, Kina, har uttrykt ønske om kurs/opplæring/workshops spesielt i muntlig engelsk i regi av engelsklærere ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo. Kunnskapsnivået, særlig i engelsk muntlig, er meget lavt selv når det gjelder engelsklærere i de videregående skolene. Det er stor variasjon mht elevenes ferdigheter i muntlig engelsk siden skolene vektlegger det skriftlige så sterkt. Vi må dermed utvikle vårt tilbud med egnet metodikk i forhold til utvikling av muntlige språkferdi gheter. Den store utfordringen er at klassene er svært store (35-50 elever), og at tiden som er avsatt til muntlig, er meget knapp. Det er derfor avgjørende at vi finner fram til gode pedagogiske og organisatoriske løsninger. Et mer langsiktig mål må være at dette bilaterale samarbeidet blir spiren til en bærekraftig og varig endring i måten å drive språkinnlæring på i Putuo. Våre samarbeidspartnere har uttrykt et klart behov på dette feltet. Forprosjektet har også som siktemål å være en forstudie til et mulig postdoc-prosjekt i pedagogikk, et doktorgradsprosjekt i engelsk didaktikk og et komparativt delprosjekt i internasjonal pedagogikk. Forprosjektets siktemål er å innhente erfaringer med kinesisk lærerutdanning generelt og opplæring i engelsk språk s pesielt, og studere effekten av de tiltak som vi i samarbeid med de lokale skolemyndigheter og engelsklærere er i ferd med å utvikle.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet