Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk forskningsdatabase, Fase 2

Tildelt: kr 0,10 mill.

Utgangpunktet for den gjennomførte kartleggingen har vært å skaffe en oversikt over samisk forskning. I midlertid lot dette seg i første fase og vi kunne ønsket en større grad av registrering fra forskere. Også i fase 2 har forskningsdatabasen (http://www .sami.uit.no) mål å vise ulike forhold ved forskningsprosjektene som registreres. Den etablerte forskningsdatabasen består teknisk sett av 2 databaser. Den første registrerer enkeltstående forskningsprosjekt, mens den andre registrerer forskningsprosjekt er med samarbeidspartnere, dvs at flere institusjoner og forskere er involvert i prosjektet. Ved hjelp av databasens søkemotor kan det søkes på forskjellige tema, begreper, disipliner og institusjonstilhørighet og forskjellige kombinasjoner av disse. De tte er en ressurs for enkeltforskere og institusjoner som arbeider med forskningsplanlegging. Hvis det rettes forespørsler om forskere med kompetanse innen spesielle områder, kan databasen brukes til å finne de rette personene. Disse data utgjør et grunnl ag for å danne seg et bilde av institusjonenes forskningstema og satsningsområder. En oppdatering i forhold til disse funksjonene vil foretas i fase 2. Databasen er også et redskap for planlegging av nettverkssamarbeid. Ved hjelp av søkemotoren kan per soner og tema kartlegges som grunnlag for seminarplanlegging og planlegging av forskningsprosjekter/programmer. En optimal bruk av kartleggingen/databasen fordrer en økt grad av registrering enn tilfellet er så langt. En videreutvikling av databasen vil v ære å kople sammen registreringer i den samiske forskningsdatabasen med universitetsdatabasen FRIDA (Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter) Se også http://www.usit.uio.no/prosjekter/frida/pg/.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet