Tilbake til søkeresultatene

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Realfag eller ikke? - en fokusgruppestudie av motivasjonen for fagvalg blant elever i videregående opplæring

Tildelt: kr 0,61 mill.

Hvilke faktorer som motiverer norske ungdommer i dag og som bidrar til vedvarende skjevheter mellom gutters og jenters fagvalg kan best besvares ved empiriske dypdykk. Vi foreslår å gjennomføre en kvalitativ studie av den sammensatte motivasjonen for valg / bortvalg av realfag i videregående skole. Det er et hovedpoeng å studere elevenes valg med en kvalitativ intervjuteknikk da vi ønsker å komme på sporet av meningsinnhold, assosiasjoner og identitetsaspekter som våre informanter trolig vil ha et noe ube visst forhold til. En rekke ulike faktorer virker trolig inn på fagvalget og dessuten er samspillet mellom slike faktorer vanskelig å avdekke. Nettopp ved hjelp av fokusgruppemetodikken vil vi her kunne spore sammenhengene mellom de faktorer som elevene s elv vektlegger. Hovedproblemstilling: hvorfor velger/ velger ikke elevene realfaglig fordypning på allmennfaglig studieretning? Metodisk opplegg: Studien vil benytte en serie av delvis strukturerte kvalitative intervjuer, basert på fokusgrupper. Inntil ti elevgrupper vil utgjøre hver sin fokusgruppe som ledes av en møteleder (forskeren) og en bisitter. De utvalgte temaene belyses gjennom en fokusert gruppesamtale. I hver gruppe er det 8-10 elever. Under det enkelte intervjuet vil vi forfølge de element ene som den enkelte gruppe vektlegger spesielt mens andre elementer som ikke trekkes spesielt fram av gruppen, vil bli lite vektlagt i intervjuene. Gutte- og jentegruppene intervjues primært hver for seg, men enkelte blandede grupper kan også være aktuell e. Intervjuene vil innledningsvis fokusere utdanningsvalg generelt, for så å legge hovedvekten på motivene for (bort)valg av realfagene spesielt. Prosjektet er initiert og ledes av forsker Inge Ramberg ved NIFU STEP og vil bli gjennomført i samarbeid med forsker Berit Lødding ved NIFU STEP. Vi vil dessuten trekke veksler på norsk ekspertise om fokusgruppestudier. Prosjektet startes opp i 2. kvartal 2005 og avsluttes i 2. kvartal 2006. Se for øvrig vedlegg.

Budsjettformål:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet