Tilbake til søkeresultatene

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Funksjonell optiske og elektriske polymere filmer

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

169595

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Organisasjon:

IGNIS er et internasjonalt prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom avansert materialteknologi og anvendelser innenfor optikk (telekommunikasjon, intrumentering og display teknologi). På sikt vil de samme materialene også kunne konkurrere innenfor mi krosystemteknologi (MST) der silisium foreløpig er nærmest enerådene. Design og prosessering ligger vel forankeret i mikroteknologien, men den typiske funksjonaliteten ligger i nano-området med amplituder i området 8-100 nm. Utvikling av materialene best år i manipulering av polymere nettverk, tilsats av kontrollerte mengder additiver, tilførsel av ladninger og ladedepartikler. I disse tilfelle snakker man om manipulsjon ned i Ångstrøm området. I prosjektet samarbeider forskere på IGNIS Photonyx med fors kere på SINTEF, Universitet i Potsdam og Dow Corning for å utvikle en mest mulig optimal polymer film for anvendelser i fiberoptisk telekommunikasjon (bølgelengde 1550 nm) og display applikasjoner (synlig lys, RGB-laser). I prosjektet tar man utgangspun kt i følgende materialer: - Silikon basert geler (i dette prosjektet vil vi ikke gå inn på rene elastomere materialer) - Electreter (skumlignende polymere materialer) Begge materialene er i utgangspunktet myke (lav E-modul) og kan formes ved ytre påvir kning i en reversibel prosess. Den ytre påvirkningen kan i prinsippet være lys, temperatur, elektrisk eller magnetisk felt. I våre produkter ønsker vi primært å benytte et elektrisk felt. Prinsippet er at lys reflekteres fra en overflate som kan endre ge ometri i det elektriske feltet. Lyset kommer enten gjennom polymerfilmen og reflekteres på overflaten ved total intern reflekjon eller går gjennom luft (gass) og reflekteres på en metallisert polymeroverflate. De polymere filmene vil bli testet i reelle applikasjoner innenfor våre produktområder, Telekommunikasjon og Display/Projeksjon.

Aktivitet:

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet