Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Tilstandsovervåking av offshore driftsanlegg gjennom eDrift og nye arbeidsprosesser

Tildelt: kr 99 999

Dette forslaget til et forprosjekt fokuserer på utvikling av kommersielle internasjonale tjenester basert på tilstandsovervåkning av avanserte produksjonsprosesser basert på utvikling i IKT og eDrift. Forprosjektet fokuserer i første omgang på utvikling a v tekniske drifts-, vedlikeholds-, modifikasjons- og støtteprosesser innen olje og gassproduksjon på norsk sokkel, men vil også kartlegge muligheter og barrierer for innovasjon av andre tjenester som kan tilbys internasjonalt på en kommersiell basis. Forp rosjektet fokuserer på kartlegging av situasjonen i dag og identifisering av samarbeidsmuligheter mellom operatører, utstyrs- og tjenesteleverandører i et integrert eDrift perspektiv. Forprosjektet vil inneholde følgende aktiviteter: 1. Status i dag. E n kortfattet kartlegging og systematisering av tilgjengelig informasjon om dagens teknologi, rammebetingelser, samarbeidsrelasjoner og andre initiativ 2. Vurdere potensialet og kartlegge barrierer og konsekvenser forbundet med en mer helhetlig tilstandsv urdering av eDrift innen drift og vedlikehold 3. Identifisere aktuelle samarbeidsmuligheter og samspill i et verdikjedeprosjekt mellom operatørselskapene, leverandørene av drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonstjenester, utstyrsleverandørene og FoU 4. Utvikle skisse til prosjektorganisering, samarbeidsrelasjoner og suksessmål. 5. Utarbeide innholdet i hovedprosjektet og planlegge de handlingsrettede delprosjektene. 6. Sikre forankring og utforme søknader om finansiering av forprosjekt med påfølg ende hovedprosjekt.

Budsjettformål:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet