Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Visjon, situasjon, utfordring. Likestilling og barnelovgivning i Norge

Tildelt: kr 0,70 mill.

Empirisk materiale er primært lover og lovforarbeider. Den litteraturvitenskapelige tilnærmingen skal gi ny innsikt på tre nivåer: 1. Den gir historisk kunnskap og bevissthet om familieforståelser i det norske samfunnet fra 1981 til 2005, slik disse er bl itt nedfelt i barnelovgivnignen. Normer og vurderinger beskrives og diskuteres. 2. Den gir et bilde av tenkemåter, konflikter, brytninger og hvilke stemmer og interesser som vinner fram, samtidig som analysen av lovtekster synliggjør sammenhenger mellom o ffentlig meningsdannelse og den praktiske organiseringen av familielivet. 3. Den drøfter aktuelle familierettslige og familiepolitiske utfordringer. Teoretisk er prosjektet forankret i "law and literature studies" og impulsen fra Judith Butlers poststruk turalistiske kjønnsparadigme, som understreker hvordan kjønnet er både kropp og identitet, biologi og iscenesettelse. Denne forankringen krever en analyse av kjønn som går ut over det sosiale livet og fokuserer på hvilke kjønnsforståelser og -uttrykk som det i dag forhandles om. Disse forhandlingene foregår i det offentlige rom hvor politikken og lovgivingen utformes, men ikke minst også i litteraturen, som både legger grunnlaget for kjønnsidentitet og angir konkurrerende kjønnsuttrykk.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet