Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Likestilling og fruktbarhet - Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

170105

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Geografi:

I de siste tiårene har det vært en sterk fokusering på barnefamiliers strategier for å kombinere jobb og barn. På 1990-tallet har det vært gjennomført to store familiepolitiske reformer: utvidelsen av fødselspermisjonen og innføringen av fedrekvoten i 199 3 og innføringen av kontantstøtten i 1998. Økt fruktbarhet har aldri vært en uttalt intensjon med familiepolitiske reformer i Norge, men familiepolitikken blir gjerne trukket frem som en forklaring på den relativt høye fruktbarheten i Norge. I Norge har v i i de senere tiår et relativt stabilt fruktbarhetsnivå, men det har skjedd store endringer i fruktbarhetsmønstrene med stadige utsettelser av foreldreskapet og større forskjeller i hvor mange barn den enkelte kvinne får. For samfunnsplaleggerne vil det v ære viktig å ha kjennskap til denne utviklingen og få kunnskap om sammenhengen mellom ulike velferdsordninger og fruktbarhet. Både bruk av fødselspermisjonen og bruk av kontantstøtten kan belyse grad av et likestilt foreldreskap. Med et likstilt foreldr eskap mener vi en lik fordeling av ansvar for og omsorgen for barna. Økt likedeling av fødselspermisjonen mellom mor og far kan en bruke som en indikator på et likestilt foreldreskap, mens mors bruk av kontantstøtten kan brukes som en indikator på et mer tradisjonelt foreldreskap. Bruk av kontantstøtten må ses i sammenheng med tilpasning på arbeidsmarkedet. For kvinner som ønsker å opprettholde tilknytningen til arbeidsmarkedet kan utsettelse av tidspunktet for når de kommer tilbake til arbeidsmarkedet fø re til utsettelse av tidspunktet for når de evt. får et nytt barn, enten fordi de trenger tid til å å opptjene nye rettigheter eller fordi de ønsker å satse på arbeidslivet. På den andre siden, for kvinner som har større preferanser for egen barneomsorg v il kontantstøtten kunne føre til at de får et nytt barn raskere slik at de vil kunne motta kontantstøtte for begge barna samtidig, og dermed være sikret økonomisk støtte mens de ikke er yrkesaktive.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet