Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

MBIP: Introduksjon av hydrogen som miljøvennlig drivstoff ved etablering av en hydrogenstasjon og utprøving med hydrogendrevne kjøretøy

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

170122

Prosjektperiode:

2005 - 2010

Organisasjon:

HyNor Grenland prosjektet ønsker å benytte hydrogen som i dag er et biprodukt i lokal petrokjemisk industri, til drivstofforsyning av kjøretøyer. Hydrogen planlegges transportert fra Rafnes til Herøya gjennom en rørledning, og det skal etableres en offen tlig tilgjengelig hydrogenstasjon for forsyning av hydrogendrevne kjøretøy. Dette er en infrastruktur-løsning som antas å bli svært interessant i et fremtidig hydrogenmarked - både i en tidlig fase og også når hydrogen øker i omfang som energibærer. Pro sjektet ønsker å teste leveranse og bruk av hydrogen som et nytt og miljøvennlig drivstoff i praksis. Dessuten vil man etablere en hydrogenstasjon som kan bli begynnelsen på en fremtidig infrastruktur for hydrogen. Det er nødvendig å etablere et visst lo kalt forbruk av hydrogen som drivstoff, og prosjektet inkluderer derfor anskaffelse av en flåte med hydrogenkjøretøy. Den knappe tilgangen på hydrogenkjøretøyer er en av prosjektets hovedutfordringer. En positiv respons på denne søknaden kan bli avgjøren de for vår mulighet til å gå i tettere dialog med Ford og andre kjøretøyleverandører, og også med identifiserte lokale brukere. HyNor Grenland prosjektet har blitt modnet over lengre tid med flere ulike tekniske løsninger for hydrogenstasjonen. Endelig konseptvalg vil avhenge av flere faktorer, bl.a. kjøretøyanskaffelsen. I denne søknaden beskrives en av flere mulige løsninger både når det gjelder kjøretøyanskaffelse og den detaljerte utformingen av hydrogenstasjonen, og tilhørende budsjetter. Prosjek tet vil ha nytte for en rekke aktører i norsk industri og næringsliv som i forbindelse med prosjektet vil opparbeide kompetanse som kan nyttiggjøres i fremtidige hydrogen-prosjekter. Med etablering av en hydrogenstasjon og utprøving av hydrogen som drivst off i praksis, mener vi at en av grunnsteinene er lagt for fremtidig bruk av hydrogen som drivstoff i Norge. HyNor Grenland er en del av det nasjonale HyNor prosjektet, som er nærmere beskrevet i egen søknad.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer