Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Selvbetjente kommunale løsninger i Follo

Tildelt: kr 3,4 mill.

Det planlagte elektroniske samhandlingsprosjektet i Folloregionen vil ha en rekke aktiviteter i grensesnittet mellom innbyggernes og næringslivets behov for moderniserte kommunale tjenester og de kommunale saksbehandlernes utnyttelse av nye regelstyrte sa kssystemer. Prosjektet vil levere en realisering og utrulling av elektroniske selvbetjeningsløsninger i Samfunnsportalen i Follo (Folloportalen) og dekke en befolkning på ca. 120 000 innbyggere i tillegg til det omfattende regionale næringslivet og et sto rt antall sivile organisasjoner. I tilknytning til realiseringen vil det være av avgjørende betydning at det hurtig tilbys tjenester som brukerne oppfatter som godt tilrettelagt i forhold til behovene og ikke minst at tjenestene oppfattes som sikre og try gge å benytte seg av. Konkrete resultater etter sluttført prosjektgjennomføring For innbyggere og næringsliv: - Selvbetjente løsninger vil gi publikum kommunale tjenester med utvidet åpningstid - Tjenestene vil bli av bedre kvalitet og med kortere saksbe handlingstid - Økte muligheter for innsyn i saker som gjelder en selv - Bedret tilgang til informasjon fra det offentlige, med "MinSide"-funksjonalitet For kommunal tjenesteytelse: - Rasjonaliseringsgevinst ved overføring av skrankebaserte tjenester til s elvbetjening, ved at innbyggere og næringsliv "overtar" deler av saksbehandlingsarbeidet - Interkommunalt samarbeid over felles samhandlingsplattform gir en bedre utnyttelse av regionenes totale saksbehandlerressurser, også kompetansemessig - Redefinering av kommunale arbeidsprosesser - Reduksjon i driftskostnader når nye samhandlingsløsninger medfører enklere og felles drift av fagsystemer og andre felles løsninger på tvers av kommunegrensene Både offentlige og private aktører i flere kommuner deltar i prosjektet i tillegg til den planlagte prosjektdeltakelsen som er avtalt med kommuner i Hamarregion, Mosseregionen og Kommunenes Sentralforbunds Integrasjonsprosjekt.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet