Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreføring fra 156324/V10.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Våre nordlige nærområder er av stor betydning for norsk utenrikspolitikk. Etter den kalde krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt stadig viktigere. Spørsmål knyttet til miljø, ressurser og helse er f. eks. sentrale i det utvidede sikkerhetsbegrep, som innenfor studiet av internasjonal politikk i stor grad har tatt over for tradisjonelle tilnærminger fundert i vurderinger av styrkeforhold og stormaktshensikter. I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således blitt erstattet av bekymring knyttet til forhold som forurensning, atomavfall, ressursødsling, kriminalitet og smittsomme sykdommer. I løpet av 1990-tallet er det opprettet en rekke internasjonale regimer ret tet mot å sikre stabilitet i Arktis, og da i særdeleshet det sårbare miljøet og ressursgrunnlaget i området. Fra norsk side har man i særlig grad prioritert arktiske regimedannelser som har som målsetning å bidra til stabilitet i Nordvest-Russland. Prosj ektet tar sikte på å studere i hvilken grad tunge internasjonale aktører som EU, USA og Russland søker å påvirke internasjonal politikk i de arktiske områder, særlig innenfor spørsmål knyttet til ressurser, miljø og helse, samt hvilke konsekvenser dette f år for norsk nærområdepolitikk.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet