Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Tillit som betingelse for samarbeid og utvikling i Nord

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet skal utvikle kompetanse om Nordområdeproblematikk gjennom teoretisk refleksjon og empiriske undersøkelser av sosiale/menneskelige vilkår for tillitsbygging, samarbeid og utvikling i Nordområdene. Gjennom å bruke tillit som inntak til å fokuse re på sosial organisering og sosiale relasjoner mener vi å kunne bidra med ny kunnskap om ulike sider ved endrings- og utviklingsprosesser rent generelt og i Nordområdene spesielt, særlig innenfor følgende temaområder: 1)Tillitsbygging gjennom demokrati sk deltakelse i multikulturelle/etniske samfunn 2)Ungdom, utdanning og tillitsbygging - utdanningssystemet som arena for sosialisering 3)Partnerskap - vekslevirkning mellom relasjonell og strukturell tillit og ulike modeller for samhandling mellom offent lige og private aktører 4)Telemedisin som tillitsbygger - et samspill mellom ulike tillitsformer Teoriutvikling om tillit som grunnlag for samarbeid og utvikling i samfunn under endring i Nordområdene står sentralt. Metodisk fokuserer vi på følgeforsknin g og systematisk kopling mellom erfaringsbasert kunnskap og teoretisk forankret refleksjon. Vekselvirkningen mellom teori og praksis øker kunnskapens anvendbarhet. I tillegg vil prosjektet bidra til utvikling og videreutvikling av faglige samarbeidsrelasj oner og kontaktnett i Nordområdene.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram