Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling

Tildelt: kr 3,0 mill.

Med tiltakende globaliseringskrefter utfordres de regionale økonomier, og både akademikere og praktikere setter sin lit til at en forsknings- og innovasjonsdrevet regional næringsutvikling vil gi det beste grunnlaget for overlevelse og langsiktig vekst. I dette prosjektet ønsker vi derfor å studere ulike modeller for forsknings- og utdanningsinstitutters rolle i en innovasjonsdrevet regional næringsutvikling. Formålet er å studere mangfoldet i roller og modeller drøftet i en bred regional kontekst. For å øke mulighetene for å studere et slikt mangfold, vil vi i første trinn studere innovasjonsprosesser i to svært ulike næringer i Stavanger-regionen, nemlig olje- og gassnæringen og kreative næringer. Søkelyset rettes mot relasjoner og effekter av relasjone r mellom disse to næringene og forsknings- og utdanningsinstituttene i regionen. Vi vil dokumentere hvilke roller disse instituttene har som idéskapere, entreprenører, kunnskapsmeglere, møtested etc. og dermed for innovasjonsdrevet regional verdiskaping o g utvikling. Gjennom dybdeintervjuer vil vi beskrive på hvilken måte og i hvilket omfang dette samspillet foregår. I trinn to skal vi bruke empiriske studier som nå utføres i regi av Massachusetts Institute of Technology og et internasjonalt forskernett verk med deltakelse fra USA, England, Finland, Norge og Japan. Rogalandsforskning er norsk deltaker i nettverket. I dette forskningsprosjektet dokumenteres og analyseres tilsvarende problemstillinger i 22 regioner fra de respektive landene. Perspektivet e r det samme som det vi legger til grunn: de gjensidige relasjonene må forstås og beskrives i en regional kontekst. Trinn to vil altså være en komparativ studie av et betydelig antall regioner. Dermed øker mulighetene for å studere mangfoldet i rollerelasj oner mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene og det innovasjonsdrevne regionale næringslivet.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram