Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digitale utfordringer: deltakelse og funksjonshemming i informasjonssamfunnet

Tildelt: kr 5,0 mill.

Det overordnede målet for prosjektet er å belyse samspillet mellom de sosiale, kulturelle og teknologiske mønstrene, slik de gjør seg gjeldende for personer med funksjonsnedsettelser. Prosjektet søker å belyse under hvilke betingelser IKT kan bidra til øk t sosial inkludering for personer med funksjonsnedsettelser. Alle delprosjektene dekker gruppene bevegelseshemmede, synshemmede og personer med lærevansker. Det vil særlig bli fokusert på den digitale hverdagen for elever med funksjonsnedsettelser i vider egående skole og deres hverdag, utvikling av strategisk betydningsfull taleteknologi og hvilke erfaringer som trekkes fra andre vestlige land med hensyn til IKT og univsersell utforming. Prosjektet er tverrfaglig og bygger på dialog mellom samfunnvitens kapelige, internasjonal juss og teknologiske fag. Resultatene vil bli dokumentert i form av en antologi. Prosjektet vil bygge videre på allerede etablert tverrfaglig nettverk for forskning om funksjonshemmende barrierer og universell utforming ved NTNU, o g inngår som del av en langsiktig satsning på forskning om funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer ved NTNU/ NTNU Samfunnsforskning as.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon