Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen.

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

172629

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

AksjeNorge-dagen er et landsomfattende publikumsarrangement. AksjeNorge-dagen skal være en møteplass. På hvert av de 25 steder hvor AksjeNorge-dagen i 2005 og 2006 arrangeres, skal tilhørerne få møte representanter fra et børsnotert selskap, de skal få in formasjon om fond og fondsforvaltning, få oppdatert og kommentert informasjon om aksjemarkedet enten fra analytikere, økonomer eller andre kompetente foredragsholdere. I årets arrangement vil AksjeNorge ta aktivt i bruk nettsidene på www.aksjenorge.no o g legge et fundament for fremtidig bruk av internett i forbindelse med AksjeNorge-dagen. Dette arbeidet vil også bidra til en betydelig oppgradering av AksjeNorges muligheter til en kontinuerlig informasjon til publikum. AksjeNorge utarbeider eget informa sjonsmateriell rettet mot lokal presse. Prosjektet vil bidra til at den lokale pressen både omtaler aksjer og aksje-og fondsparing, og det vil gi AksjeNorge anledning til bedre og mer regelmessig oppfølging av lokale medier. Prosjektet er et samarbeidsp rosjekt mellom AksjeNorge som hovedansvarlig og lokale banker, selskaper, forvaltere, analytikere og andre med interesse for arrangementet. AksjeNorge vil tilrettelegge for at de lokale arrangører skal kunne lykkes best mulig med sitt arrangement, derfor legger AksjeNorge betydelige ressurser i forarbeidet til denne dagen. Hver lokal arrangør har en ansvarlig som AksjeNorge forholder seg til og som har ansvaret for alt det praktiske lokalt. AksjeNorge tar i all hovedsak ansvar for foredragsholdere, presen tasjoner, informasjonsmateriell etc. Alle arrangementene på AksjeNorge-dagen er åpne. Det skal annonseres for møtene i aviser og på annen måte og arrangementet presenteres og omtales på medarrangørens internettsider. AksjeNorge evaluerer prosjektet og g ir alle medarrangører tilbakemeldinger. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 932.000 kroner. Ca 30 % av dette relaterer seg til utviklingen av nettområdet AksjeNorge-dagen.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet