Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Drivende tankskip under ekstreme operasjonsforhold

Tildelt: kr 0,15 mill.

Forprosjektet starter med innsamling av informasjon om eksisterende beredskapsplaner for håndtering av drivende tankskip, spesiell vekt legges på å hente inn informasjon fra områder med stor tankskipstrafikk og røffe værforhold. Eksisterende planer vil bl i gjennomgått av et ekspertpanel og vurdert i forhold til overførbarhet til driftsituasjoner i nordlige farvann. I tillegg til norske forprosjektdeltakere vil det bli forsøkt å trekke russiske myndigheter/organisasjoner med i dette arbeidet. På bakgrunn av eksisterende planer, kunnskap om drivebaner for tankskip og erfaringer fra planlegging og gjennomføring av nødslep vil forprosjektdeltakerne utarbeide mulige scenarier for håndtering av drivende tankskip. I tillegg til nødslep kan nødlektring i hardt v ær være en operasjon som inngår i scenarier. Scenarieutviklingen vil ha tre trinn: - Arbeidsmøte hvor scenarieteknikk beskrives og forslag til utgangsscenarier utarbeides - Bearbeiding av utgangsscenarier (gjøres av MARINTEK og SMS) - Arbeidsmøte for å vu rdere scenarier og valg av scenarier som skal bearbeides i et hovedprosjekt Arbeidspakke 3 er rettet spesielt mot kritiske situasjoner som kan opptre i områder med is. Med utgangspunkt i normal operasjon av tankskip i isområder vil det bli vurdert hvorda n en kan gi assistanse dersom skip får skade på framdrifts- og/eller styresystem. Russiske institusjoner/selskap vil bli invitert til å gi innspill til dette temaet. Den siste arbeidspakken inneholder arbeid med BIP-søknad. MARINTEK og SMS vil lage et fø rste utkast. Kommentarer og forslag fra andre forprosjektdeltakere (og andre potensielle hovedprosjektdeltakere) vil bli bearbeidet. Russiske interessenter vil trekkes inn i arbeidet. Det er planlagt et eget møte med disse (CNIMF, Makarov, Krylov Institut e, Gazprom mm) i St. Petersburg. En oppdatert versjon vil bli gjennomgått og godkjent på et avsluttende forprosjektmøte i begynnelsen av oktober 2005.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet