Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tildelt: kr 0,37 mill.

Tidsskriftet utgis av NOVA i samarbeid med Fagbokforlaget. De to årlige utgivelsene består hovedsaklig av referee-baserte vitenskaplige artikler. Tidsskriftet publiserer også kortere ikke referee baserte artikler under vignetten "Nye tall om ungdom", bokm eldinger og en årlig oversikt over ny litteratur på ungdomsforskningsfeltet. Tidsskrift for Ungdomsforskning har et opplag på 400. Målgruppen for tidsskriftet er forskere på feltet og bredere brukerinteresser av ungdomsforskning. For å nå aktuelle bruke rgrupper legges det vekt på å presentere ny forskning gjennom en allment tilgjengelig framstillingsform. En gjennomgang av tidsskriftets abonnementsmasse tyder på at tidsskriftet har etablert en solid plattform i begge målgrupper. Tidsskriftet er profil ert som et nasjonalt samlende tidsskrift, en målsetning som langt på vei har blitt oppfylt. Bidragsyterne kommer både fra institutt-, universitets- og høyskolesektoren. Videre er tidsskriftet flerfaglig og skal belyse bredden i problemstillinger knyttet t il overgangen fra barndom til voksenliv. Tidsskriftets redaksjon er forankret i ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, med redaksjonsmedlemmer også fra andre miljøer. Til støtte for det redaksjonelle arbeidet er det nedsatt et redaksjonsråd bestående av fors kere og andre kompetansepersoner innenfor ungdomsfeltet. For å øke tilgjengeligheten til forskningen som formidles er det opprettet en egen nettside (www.ungdomsforskning.no). Når et nytt nummer publiseres, legges en begrenset internettversjon ut med in nholdsfortegnelse, sammendrag fra alle artikler og fullversjoner av enkelte artikler.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet