Tilbake til søkeresultatene

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Endringer i reguleringsformer og bedriftenes arbeidskraftsstrategier

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

173561

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Åpningen av markedene for arbeid, tjenester, kapital og varer mellom høy- og lavkostland i Europa skaper nye handlingsbetingelser for virksomheter og arbeidstakere både i gamle og nye EU/EØS-land. Grenseoverskridende endringer i mønstrene for bedrifts- o g arbeidsmobilitet påvirker tilpasninger og reguleringer av produkt- og arbeidsmarkedene i mange bransjer og stiller aktørene i arbeidslivet og myndighetene overfor nye strategiske valg knyttet til rekruttering, inklusjon/eksklusjonsproblematikk og regule ring av lønns- og arbeidsvilkår. Fafo fikk i 2005 NFR-støtte til en SIP om arbeids- og bedriftsvandringer etter EU/EØS-utvidelsen, hvor det ble forutsatt tilleggsfinansiering til grundigere empiriske og komparative studier. På denne bakgrunnen søker vi om midler til empiriske studier av tre hovedproblemstillinger i et avgrenset utvalg bransjer: A) Hvordan påvirker EU/EØS-utvidelsen strømmene av arbeidskraft, tjenester og kapital mellom de nye EU/EØS-landene i Øst-Europa (EU-8), Norge og andre nordiske la nd, og hva er konsekvensene for sysselsettingen og arbeidsmarkedets virkemåte? B) Hvordan påvirker endringene i arbeidskrafttilbudet norske bedrifters strategier når det gjelder 1) rekruttering, inklusjon og arbeidsvilkår for arbeidskraft fra EU-8; 2) an vendelse og godtgjøring av utstasjonerte arbeidstakere fra leiefirma og tjenesteleverandører fra EU-8; 3) direkteinvesteringer og flytting av virksomhet til EU-8; og (4) hvilke effekter har bedriftenes valg av tilpasning på mobilitetsstrømmene, mekanismer for inklusjon og eksklusjon i det norske arbeidsmarkedet, og lønns- og arbeidsvilkårene for berørte arbeidstakergrupper? C) Hvordan påvirker disse endringene partenes strategier for regulering av lønns- og arbeidsvilkår? Hva er konsekvensene av framveks ten av lovfestede minstelønns-bestemmelser og nye håndhevings- og kontrollformer for institusjonene for lønnsfastsettelse og kollektiv regulering - i Norge, Norden og Europa?

Budsjettformål:

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet